TR | EN

Rüçhan Hakkı Kullanmaya Davet

Değerli Yatırımcılarımız,

31.08.2016 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda alınan sermaye artırımı kararı sonrasında, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının esaslarının aşağıdaki gibi belirlenmesine ve işbu esasların T.T.K m.461/3 uyarınca tescil ve ilan edilmesine, ayrıca şirketin internet sitesinde yayınlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

31 Ağustos 2016 Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin
sermayesini 70.000.000 tl. (Yetmiş Milyon Türk Lirası) tutarından 203.000.000-TL (İki Yüz Üç Milyon Türk Lirası) tutarına çıkartılmasına karar verilmiş bulunmaktadır. Arttırılacak tutarın tamamı NAKTEN
karşılanacaktır.

Şirket ortaklarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 461. Maddesi hükümlerine göre rüçhan hakkını kullanmaları, rüçhan haklarını kullanmak istemeyenlerin devir yada feragat ettiklerine ilişkin beyanlarını bildirmeleri, sermaye artışında bulunmak isteyen ortakların kanun ve ana sözleşme gereği taahhüt etmeleri gereken tutarın ¼’ünü AKBANK BANKASI AŞ. PAMUKKALE SANAYİ ŞUBESİ TR75 0004 6008 6588 8000 0643 74 Iban numaralı DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ A.Ş. hesabına sermaye arttırım bedeli olarak bloke ettirmeleri ve bloke yazısı ile ödeme dekontlarının şirketimize ibraz etmeleri, 24 ay içerisinde ödenecek olan bakiye ¾ ‘lük kısma ilişkin  iştirak taahhütnamesi tanzim ve imza  etmeleri için iş bu kararın ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre tanınmıştır.

15 günlük süre içerisinde rüçhan hakkı ile ilgili beyanda bulunmayan ya da sermaye artışına katılacakların sermaye koyma borcu süresi içerisinde yerine getirmemeleri halinde ihtara gerek olmaksızın haklarından vazgeçmiş sayılacak, arttırılmasına karar verilen sermaye miktarına ilişkin önalım hakkı yönetim kurulu tarafından diğer bir ortağa veya ortak olmayan üçüncü şahıslara kullandırılacaktır.

 

Bilgilerinize arz ederiz,

Saygılarımızla,

İletişim Bilgileri:
Ramazan Gündüz
0 258 268 05 80
ramazan.gunduz@dunapack-dentas.com